การปรับอัตรารหัส

การปรับอัตรารหัส (Rate matching) คือกระบวนการปรับขนาดคำรหัสให้มีขนาดเท่ากับขนาดบล็อกการขนส่ง (Transport Block) สำหรับ downlink และ uplink เนื่องจากในมาตรฐาน 5G ได้มีการนำเทคนิค Incremental Redundancy – Hybrid Automatic Repeat request (IR- HARQ) มาใช้งานในการแก้ไขความผิดพลาด (Correct Errors) ในการส่งข้อมูลระหว่างโหนด และตัวอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (User’ s Device) เมื่อตัวอุปกรณ์ได้มีการร้องขอให้ส่งข้อมูลใหม่โหนดจะมีการส่งข้อมูลเฉพาะในส่วนบิตพาริตีที่เพิ่มขึ้นไปให้ตัวอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแก้ไขข้อมูล แต่เนื่องจากปัญหาในเรื่องของขนาดบัฟเฟอร์กระบวนการ HARQ ที่จำกัด กระบวนการปรับอัตรารหัสจึงเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้งานในการแก้ปัญหานี้ โดยจำเป็นต้องประมาณค่าทรูพุตสูงสุด (Maximum Throughput) ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

กรณี  \(j\le {C}’-\bmod G/{{N}_{L}}\cdot {{Q}_{m}},{C}’-1\)

\({{E}_{r}}={{N}_{L}}\cdot {{Q}_{m}}\cdot \left\lfloor {\frac{G}{{{{N}_{L}}\cdot {{Q}_{m}}\cdot C’}}} \right\rfloor \)

กรณีอื่น ๆ

\({{E}_{r}}={{N}_{L}}\cdot {{Q}_{m}}\cdot \left\lceil {\frac{G}{{{{N}_{L}}\cdot {{Q}_{m}}\cdot C’}}} \right\rceil \)

เมื่อ

\(j\) คือหมายเลขของบล็อกจากการแบ่งส่วนข้อมูล (Segmentation)

\({{E}_{r}}\) คือความยาวเอาต์พุตของการปรับอัตรารหัส (Rate Matching)

\({{N}_{L}}\) คือลำดับของชั้นการขนส่ง (Transport layer) มีค่าเป็น 1, 2, 3 หรือ 4

\({{Q}_{m}}\) คือลำดับการมอดูเลต มีค่า 1 สำหรับ BPSK, ค่า 2 สำหรับ QPSK, ค่า 4 สำหรับ 16-QAM, ค่า 6 สำหรับ 64-QAM หรือ ค่า 8 สำหรับ 256-QAM

\(G\) คือจำนวนบิตทั้งหมดที่สามารถใช้ได้สำหรับการส่งของบล็อกการขนส่ง

\({C}’\) คือจำนวนบล็อกทั้งหมดที่ผ่านการแบ่งส่วนข้อมูล

การปรับอัตรารหัสสำหรับรหัส LDPC ตามมาตรฐาน 5G จะมีการกำหนดค่า Redundancy Version (\(rv\)) ซึ่ง \(rv\) จะมีความสอดคล้องกับตำแหน่งคอลัมน์ของกราฟฐาน