การแบ่งย่อยบล็อกรหัส

การแบ่งย่อยบล็อกรหัส เป็นการแบ่งย่อยข้อมูลเพย์โหลด \(\mathbf{a}\) ออกเป็น 2 ส่วนและทำการเข้ารหัสแยกกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการเข้ารหัสมากเกินไป (เกิดจากความยาวข้อมูล) กรณีช่องสัญญาณ UCI และมีเงื่อนไขว่า \(\displaystyle \left( {A\ge 360\wedge E\ge 1088} \right)\vee A\ge 1013\) กระบวนนี้จะทำงานและกำหนดตัวบ่งชี้การแบ่งย่อยบล็อกรหัส \({{I}_{{seg}}}=1\) นอกจากนั้นกำหนดให้ \({{I}_{{seg}}}=0\) เวกเตอร์ \(\mathbf{a}\) ความยาว \(A\) จะถูกแบ่งเป็น 2 เวกเตอร์ \(\mathbf{a}’\) ความยาว \(A’=A/2\) หากความยาว \(A\) เป็นจำนวนคี่ \(\mathbf{a}’\) ส่วนแรกจะแบ่ง \(\left\lfloor {A/2} \right\rfloor \) บิตแรกจาก \(\mathbf{a}\) และเติมบิต 0 ไว้ด้านหน้า สำหรับช่องสัญญาณ BCH และ DCI กระบวนการนี้จะไม่ทำงานและกำหนดให้ \({{I}_{{seg}}}=0\) เวกเตอร์ \(\mathbf{a}\) จะผ่านไปยังกระบวนการเข้ารหัส CRC ถัดไป