ความเป็นมามาตรฐาน IEEE 802.11

IEEE 802.11 คือมาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายที่ถูกกำหนดขึ้นโดย  สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) ซึ่งเป็นสถาบันระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไร ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  โดยมาตรฐาน IEEE 802.11 นั้นถูกนำมาใช้เพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายเข้าด้วยกัน ซึ่งโดยปกติแล้วการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายจะต้องใช้อุปกรณ์สองชิ้นที่สำคัญคือ

  • แอคเซสพอยต์ (Wireless Access Point) เป็นตัวกลางที่ช่วยในการเชื่อมต่อระหว่าง ตัว รับ-ส่ง สัญญาญของผู้ใช้กับเราต์เตอร์ผ่านทางสายนำสัญญาณ เช่น สายแลน หรือสายโทรศัพท์ ADSL หรือ สายใยแก้วนำแสง เป็นต้น
  • ตัว รับ-ส่ง สัญญาณไวเลส (Wireless Adapter) เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ รับ-ส่ง สัญญาณระหว่างตัวรับส่งแต่ละตัวด้วยกัน หรือระหว่างตัวลูกข่ายกับแอคเซสพอยต์ 

 

Wireless access point
Wireless Adapter