ชุดซอฟต์แวร์เข้ารหัสช่องสัญญาณมาตรฐาน 5G

ทีมวิจัยเลือกใช้ภาษา  MATLAB  และ  Python  ในการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์สำหรับเข้ารหัสช่องสัญญาณมาตรฐาน 5G ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

1)  5G LDPC Encoder – Downlink/Uplink เป็นตัวเข้ารหัส LDPC ที่ใช้ งานในช่องสัญญาณข้อมูล (Data Channel) แบบ Downlink และ Uplink

2)  5G Polar Encoder – Downlink เป็นตัวเข้ารหัส Polar ที่ใช้งานในช่องสัญญาณควบคุม (Control Channel) แบบ Downlink

3)  5G Polar Encoder – Uplink เป็นตัวเข้ารหัส Polar ที่ใช้งานในช่องสัญญาณควบคุม (Control Channel) แบบ Downlink

4)  5G Polar Encoder – Broadcast เป็นตัวเข้ารหัส Polar ที่ใช้งานในช่องสัญญาณควบคุม (Control Channel) แบบ Broadcast

ในการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์เข้ารหัส LDPC มาตรฐาน 5G ครอบคลุมการทำงานทั้งหมด 7 ส่วน ได้แก่

 • การเข้ารหัส CRC
 • การแบ่งข้อมูลเป็นบล็อกย่อย
 • การเข้ารหัส CRC ให้บล็อกข้อมูลย่อย 
 • การเข้ารหัส LDPC ให้บล็อกข้อมูลย่อย
 • การปรับอัตรารหัสโดยการเลือกบิตที่จะ
 • การแทรกสลับบิตข้อมูลของบล็อกข้อมูลย่อย และ
 • การนำบล็อกข้อมูลย่อยมาต่อเรียงและส่งออก 
ตัวอย่างการพัฒนารหัส LDPC ด้วยภาษา MATLAB
ตัวอย่างการพัฒนารหัส LDPC ด้วยภาษา Python

ในการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์เข้ารหัส Polar ครอบคลุมการทำงานทั้งหมด 11 ส่วนดังนี้

 • การแบ่งย่อยบล็อกรหัส
 • การเข้ารหัส CRC
 • การสแครมบลิง CRC
 • การแทรกสลับ CRC
 • การลำดับช่องสัญญาณย่อย
 • การคำนวณบิตพาริตี
 • การเข้ารหัส Polar
 • การแทรกสลับบล็อกย่อย
 • การปรับอัตรารหัส
 • การแทรกสลับบิตรหัส
 • การต่อบล็อกรหัส
ตัวอย่างการพัฒนารหัส Polar ด้วยภาษา MATLAB
ตัวอย่างการพัฒนารหัส Polar ด้วยภาษา Python

รายละเอียดเชิงลึกการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ของแต่ละโมดูลของการเข้ารหัส LDPC และ Polar สามารถดูได้จาก ตรงนี้

[ดาวน์โหลด] ชุดชอฟต์แวร์การเข้ารหัสช่องสัญญาณมาตรฐาน 5G

พัฒนาด้วยภาษา MATLAB  และ Python เพื่อจำลองกระบวนการเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสช่องสัญญาณ สำหรับมาตรฐานการสื่อสารไร้สายยุค 5G 

โหลด: รหัส LDPC [*MATLAB code]

โหลด: รหัส Polar [*MATLAB code]

โหลด: รหัส LDPC [*Python code]

โหลด: รหัส Polar [*Python code]