การต่อเรียงบล็อกรหัส

การต่อเรียงบล็อกรหัส ประกอบไปด้วยการต่อเรียงบล็อกรหัสเอาต์พุตที่ได้จากการปรับอัตรารหัสซึ่งมีการทำงานโดยจะกำหนดให้ลำดับอินพุตบิตสำหรับกระบวนการต่อเรียงบล็อกรหัสคือลำดับ \({{f}_{{rk}}}\) สำหรับ \(r=0,…,C-1\) และ \(k=0,…,{{E}_{r}}-1\) เมื่อ \({{E}_{r}}\) คือจำนวนบิตหลังมีการปรับอัตรารหัสแล้วสำหรับบล็อกรหัสลำดับที่ r จะได้ลำดับเอาต์พุตของบิตจากกระบวนการต่อเรียงบล็อกรหัสคือลำดับ \({{g}_{k}}\) สำหรับ \(k=0,…,G-1\)