การคำนวณบิตพาริตี

กรณีช่องสัญญาณ UCI: หากช่องสัญญาณ UCI มีการใช้งานบิตพาริตี หลังจากการเลือกตำแหน่งของบิตพาริตีทั้ง 3 บิตแล้ว การคำนวณบิตพาริตีสามารถทำได้โดยชิปรีจิสเตอร์วนซ้ำขนาด 5 บิต โดยตั้งค่าบิตเริ่มต้นเป็น 0 บิตพาริตีจะคำนวณโดยการเอ็กซ์คลูซีฟออร์กับบิตลำดับหน้าเว้นครั้งละ 5 โดยจะเอ็กซ์คลูซีฟออร์เฉพาะบิตข้อมูลที่ไม่รวมบิตพาริตีลำดับก่อนและไม่รวมบิตแช่แข็ง สามารถสรุปการคำนวณบิตพาริตี \({{u}_{i}}\) ได้ดังสมการ

\(\displaystyle {{u}_{i}}=\underset{{j=\left\lfloor {{{{{i}_{{PC}}}}}/{5}\;} \right\rfloor }}{\overset{{q-1}}{\mathop{\oplus }}}\,{{u}_{{5j+p}}}\)

โดยที่ \(q=\left\lfloor {{i}/{5}\;} \right\rfloor \) \(p=\bmod \left( {i,\,5} \right)\) และ \({{i}_{{PC}}}\in {{Q}_{{PC}}}\) คือค่าตำแหน่งบิตพาริตีสูงสุดที่น้อยกว่า \(i\) ที่ \(\bmod \left( {{{i}_{{PC}}},\,5} \right)=p\) หากไม่มีค่าตำแหน่งพาริตีนั้นจะกำหนดให้ \({{i}_{{PC}}}=0\) จากนั้นเวกเตอร์ \(\mathbf{u}\) จะถูกส่งผ่านไปเข้ารหัสโพลาร์ในกระบวนการถัดไป

สำหรับช่องสัญญาณ BCH และ DCI กระบวนการนี้จะไม่ทำงาน เวกเตอร์ \(\mathbf{u}\) จากกระบวนการก่อนหน้าจะถูกส่งผ่านไปเข้ารหัสโพลาร์ในกระบวนการถัดไป