การต่อบล็อกรหัส

กรณีช่องสัญญาณ UCI: หากกระบวนการข้างต้นมีการแบ่งบล็อกรหัส หรือมีเงื่อนไขว่า \(\displaystyle \left( {A\ge 360\wedge E\ge 1088} \right)\vee A\ge 1013\) และ \({{I}_{{seg}}}=1\) เวกเตอร์ \(\mathbf{f}\) สองเวกเตอร์จะถูกต่อกันตามลำดับเดิมได้ผลลัพธ์เวกเตอร์ \(\mathbf{g}\) ความยาว \(G\) หาก \(G=2E+1\) จะเติมบิต 0 ไว้ด้านหลังเวกเตอร์ที่สอง

สำหรับช่องสัญญาณ BCH และ DCI: กระบวนการนี้จะไม่ทำงานและมีตัวบ่งชี้ \({{I}_{{BIL}}}=0\) อยู่แล้ว เวกเตอร์ \(\mathbf{e}\) จากกระบวนการปรับอัตรารหัสจะถูกบรรจุเข้าเพย์โหลดขาออก \(\mathbf{g}\) สำหรับการสื่อสารชั้นถัดไป