การแทรกสลับบล็อกย่อย

เวกเตอร์ \(\mathbf{d}\) ความยาว \(N\) จากกระบวนการก่อนหน้าสำหรับทุกช่องสัญญาณจะถูกแบ่งเป็น 32 บล็อกย่อย ความยาวบล็อกละ \({N}/{{32}}\;\) แทนลำดับบิตในการแทรกสลับโดย \(J\left( j \right)\) ผลลัพธ์จะได้เวกเตอร์ \(\mathbf{y}\) ความยาว \(N\) โดยที่ \({{y}_{j}}={{d}_{{J\left( j \right)}}}\) และ \(j=0,\,1,\,…,\,N-1\) สามารถคำนวณลำดับบิตในการแทรกสลับดังสมการ

\(J\left( j \right)=\left( {P\left( {\left\lfloor {32\frac{j}{N}} \right\rfloor } \right)\cdot \frac{N}{{32}}} \right)+\bmod \left( {j,\frac{N}{{32}}} \right)\)

โดยที่ลำดับการแทรกสลับ \(P\left( i \right)\) ถูกกำหนดไว้ตายตัว