การแทรกสลับ CRC

เวกเตอร์ \(\mathbf{c}\) ที่ผ่านกระบวนก่อนหน้าจะถูกแทรกสลับตามลำดับดังตารางที่ 10 เพื่อที่จะลดความซับซ้อนในการถอดรหัสจากเทคนิค early termination ซึ่งจะหยุดการถอดรหัสระหว่างทาง หากพบความผิดพลาดระหว่างการถอดรหัส ตัวอย่างการแทรกสลับ CRC สำหรับช่องสัญญาณ BCH กรณีช่องสัญญาณ BCH และ DCI เนื่องจากเวกเตอร์ \(\mathbf{a}\) สามารถมีหลายความยาวได้ ดังนั้นเวกเตอร์ \(\mathbf{c}\) จึงไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากับความยาวลำดับบิตแทรกสลับสูงสุด \(K_{{IL}}^{{\max }}=164\) วิธีการแทรกสลับจะนำเวกเตอร์ \(\mathbf{c}\) ต่อท้ายด้วยบิตว่าง (null) จนมีความยาวเท่ากับ \(K_{{IL}}^{{\max }}\) จากนั้นทำการแทรกสลับตามลำดับการแทรกสลับ และนำบิตว่างออกจากเวกเตอร์ที่แทรกสลับจะได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ \(\mathbf{c}’\) สำหรับช่องสัญญาณ UCI กระบวนการนี้จะไม่ทำงานและกำหนด \({{I}_{{IL}}}=0\) เวกเตอร์ \(\mathbf{c}\) จะผ่านไปยังกระบวนการลำดับช่องสัญญาณย่อยถัดไป