ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IEEE 802.11

มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายในเครือข่าย WLAN ไว้ 2 ลักษณะคือโหมด Infrastructure และโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer

การเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้าง (Infrastructure) ( http://www.aicomputer.co.th)

1.โหมด Infrastructure

หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Client / server” โดยทั่วไปอุปกรณ์ไร้สายในมาตรฐาน IEEE 802.11  จะเชื่อมต่อกันในโหมดโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งเป็นโหมดที่อนุญาตให้อุปกรณ์ภายในระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN) สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ การเชื่อมต่อ WLAN ในโหมด Infrastructure นั้นประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ประเภทได้แก่

  • สถานีผู้ใช้ (Client Station) ซึ่งก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Desktop, Laptop, หรือ PDA ต่างๆ) ที่มีอุปกรณ์ Client Adapter เพื่อใช้รับส่งข้อมูลผ่าน IEEE 802.11 WLAN และ
  • สถานีแม่ข่าย (Access Point) ซึ่งทำหน้าที่ต่อเชื่อมสถานีผู้ใช้เข้ากับเครือข่าย

การทำงานในโหมด Infrastructure มีพื้นฐานมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ กล่าวคือสถานีผู้ใช้สามารถรับส่งข้อมูลโดยตรงกับสถานีแม่ข่ายที่ให้บริการแก่สถานีผู้ใช้นั้นอยู่เท่านั้น ส่วนสถานีแม่ข่ายจะทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากสถานีผู้ใช้ไปยังจุดหมายปลายทางหรือส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายอื่นมายังสถานีผู้ใช้  

  • Basic Service Set (BSS) หมายถึง บริเวณของเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ที่มีสถานีแม่ข่าย 1 สถานี ทุกสถานีผู้ใช้งานทุกสถานีใน BSS จะต้องสื่อสารข้อมูลผ่านสถานีแม่ข่ายภายในของตนเองเท่านั้น
  • Extended Service Set (ESS) หมายถึง บริเวณของเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ที่ประกอบด้วย BSS มากกว่า 1 BSS ซึ่งสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ สถานีผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายจาก BSS หนึ่งไปยังอีก BSS หนึ่งได้โดย BSS จะติดต่อสื่อสารกันเพื่อท าการโอนย้ายการให้บริการส าหรับสถานีผู้ใช้ซึ่งการท างานในลักษณะนี้จะเรียกว่า Roaming
การเชื่อมต่อแบบ Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer (https://dplclinic.com/what-is-p2p-lending-and-how-its-useful/)

2. โหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer 

เครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ในโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer เป็นเครือข่ายที่ปิดไม่มีสถานีแม่ข่ายและไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น กล่าวคือโครงสร้างการเชื่อมโยงระบบในโหมด Ad-hoc หรือ Peer to Peer เป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป โดยที่ไม่มีศูนย์กลางควบคุมอุปกรณ์ทุกเครื่องสามารถสื่อสารข้อมูลถึงกันได้เอง ตัวส่งจะใช้วิธีการแพร่กระจายคลื่นออกไปในทุกทิศทุกทางโดยไม่ทราบจุดหมายปลายทางของตัวรับว่าอยู่ที่ใด ซึ่งตัวรับจะต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการที่คลื่นสามารถเดินทางมาถึงแล้วคอยเช็คข้อมูลว่าใช่ของตน หรือไม่ ด้วยการตรวจสอบค่า Mac Address ผู้รับปลายทางในเฟรมข้อมูลที่แพร่กระจายออกมา ถ้าใช่ข้อมูลของตนก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลต่อไป