เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ติดต่อพวกเรา

Email: watid.ph@kmitl.ac.th

Facebook: 5g wireless technology Thailand

YouTube: 5G Thailand

Address : ห้อง T-113  ตึกภาควิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะ วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ทีมผู้พัฒนา

ผศ.ดร. เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์
หัวหน้าทีม

นายศิรวิชญ์ กิตติวิชญกุล
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.channelcoding.com

นายจตุพร ด้วงทอง
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
5G LDPC codes

น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมือดขุนทด
ผู้พัฒนาหน้าต่างผู้ใช้และซอฟต์แวร์ 5G Polar Codes

นายอนุสรณ์ วงค์สา
ผู้พัฒนาวงจร 5G Polar Codes บนชิป FPGA

นายธนัช ศรีสุภา
ผู้พัฒนาวงจร 5G LDPC Codes บนชิป FPGA